Farveristerne

- en forening for kreative malere

 Vi er en forening af ca. 40 entusiastiske malere

 

Vedtægter for foreningen

Farveristerne

Stiftet 1. oktober 2005

 

§1.            Foreningens navn er Farveristerne

§2.            Foreningens formål er at fremme og muliggøre kreativitet,

                 samvær, trivsel og glæde gennem fælles aktiviteter.

                 Farveristerne består af en gruppe glade mennesker i alle aldre,    

                 amatører og udøvende kunstnere og her er plads til både passive

                 og aktive medlemmer.

                 Jo flere aktive vi er, jo mere sker der !!!

§3.            Medlemskab, forudsætter interesse og enighed i foreningens

                 formål.

                 Indmeldelse, sker ved skriftlig henvendelse til kassereren med

                 angivelse af adresse, tlf.nr. og e-mail adr..

                 Kommunikation foregår pr. e-mail

                 Indmeldelsesgebyret er 75 kr..

                 Udmeldelse: Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse ved

                 en opkrævningsperiodes udløb, eller ved manglende

                 kontingentbetaling, efter at være gjort opmærksom herpå.

                 Kontingentet betales årligt forud (kalenderåret). Kontingentet

                 fastsættes på den ordinære generalforsamling og skal være

                 kassereren i hænde senest 1. april for det pågældende år.

§4.            Bestyrelsen varetager den daglige ledelse og består af mindst

                 3 og højst 5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for 2 år af

                 gangen. Genvalg kan finde sted. Udtræder et bestyrelsesmedlem

                 i utide, indtræder suppleanten og der foretages nyvalg på

                 førstkommende ordinære generalforsamling.

                 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekr. og kasserer.

                 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

                 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent,

                 eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

                 Indkaldelse finder sted på e-mail med angivelse af

                 dagsorden 3 uger før afholdelsen.

                 På mødet tages beslutningsreferat, som efterfølgende

                 fremsendes til bestyrelsen til godkendelse.

                 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal, men er kun

                 beslutningsdygtigt når 3 medlemmer er til stede. Ved

                 stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

                 Der kan stemmes ved fuldmagt.

                 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte et ad hoc-udvalg for at

                 fremme foreningens interesser........resultatet skal godkendes

                 af bestyrelsen.

§5.            Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

                 Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i årets

                 første kvartal.

                 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med 3 ugers

                 varsel pr. e-mail..

                 Mødeberettigede på generalforsamlinger er alle foreningens

                 medlemmer.

                 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen

                 efter behov, eller når 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt

                 fremsætter krav herom, med angivelse af grunden.

                 Ved sidstnævnte tilfælde, skal generalforsamlingen afholdes

                 senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

                 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent

                 som vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem

                 af bestyrelsen.

                 På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning

                 om foreningens virke i det forgangne år.

                 Der tages referat, som efterfølgende udsendes til medlemmerne.

§6.            Regnskab og formue

                 Foreningens regnskabs-og kontingentår følger kalenderåret.

                 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være

                 revideret af en revisor, valgt blandt medlemmerne, uden for

                 bestyrelsen. Revisoren kan til enhver tid forlange indsigt i

                 status for foreningens økonomi og skal, hvis der forefindes

                 uregelmæssigheder, gøre bestyrelsen opmærksom herom.

                 Kassereren modtager indtægter og betaler de af bestyrelsen

                 godkendte udgifter, samt udarbejder foreningens årsregnskab.

                 Det er kun kassereren der har adgang til bankkontoen.

§7.            Vedtægtsændringer

                 Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre

                 foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med

                 mindst 2/3 af afgivne stemmer af fremmødte.

§8.            Til foreningens opløsning, kræves vedtagelse på en

                 generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer.

                 En evt. formue, skal skænkes til velgørende formål bestemt af

                 flertallet.

 

                 Denne udgave er vedtaget på generalforsamlingen 20.2.2014 og

                 rettelsen af paragraf 4 vedtaget på generalforsamlingen 28.2.2018.